Rotkehlchen
Rotkehlchen  - Copyright: Edith Obrist